Обществен съвет

На 23.11.2016г. в ОУ „Васил Левски“ беше учреден Обществен съвет в следния състав:

Председател: Даниела Павлова Каракашева
и членове: Снежана Лоринкова, Анита Кондрова, Веселка Ветева, Росица Букева, Малина Панова. Представител на община Белене в обществения съвет е Малина Ешекова-заместник кмет.
Информация за работата и решенията на новия орган ще публикуваме  на тази страница.

На   свое редовно заседание, проведено на 10.09.2019г.  Общественият съвет към ОУ „Васил Левски“ актуализира състава си, поради изтичане на мандата. 
Новият обществен съвет е в следния състав:

Милена Красимирова Босилкова, председател;

Малина Ангелова Панова, секретар ;
Татяна Генадиевна Везирова, член;
Анита Георгиева Кондрова, член;
Росица Пламенова Букева, резервен член;
Николай Пламенов Шопов, резервен член;
Малина Златкова Ешекова, представител на финансиращия орган Община Белене
За осъществяването на приемственост и продължаване на успешното сътрудничество Даниела Каракашева, предишен председател, ще продължи да подпомага дейността на съвета.
Училищното ръководство изказва благодарност на всички членове /стари и нови/ за ангажираността и ползотворната работа.
Пожелаваме успех на новия Обществен съвет.