Обществен съвет

 


От месец септември 2022г. в ОУ „Васил Левски“ има нов обществен съвет в следния състав:

Елица Емилова Матова, председател;

Таня Николаева Пироева-Стефановаа, член;
Милена Красимирова Босилкова, член;
Анна Лоринова Несторова, представител на финансиращия орган Община Белене

Ирина Иванова Линова – протоколчик

За осъществяването на приемственост и продължаване на успешното сътрудничество Милена Босилкова, предишен председател, продължава участието си и в новия състав на Обществения съвет.
Училищното ръководство изказва благодарност на всички членове /стари и нови/ за ангажираността и ползотворната работа.
Пожелаваме успех на новия Обществен съвет.