Еразъм+

centur za razvitieerazum

ПРОЕКТ „ Училището – ново пространство за партниране между специалисти, учители, родители и общност”
Договор № 2015-1-BG01-KA101-013775

1. Кратко описание на проекта:

Решаващо условие за качествено образование е подготвеността на педагогическите кадри. Днес динамиката на изменящата се среда променя задълженията и отговорностите на учителя и изисква разширяване на неговите компетенции. От началото на учебната 2012/13 година ОУ „Васил Левски“ е обявено за средищно. Училището вече обучава ученици от всички населени места на територията на общината и предлага целодневна организация на учебния процес. Промените водят до засилване на имуществените различия, етническо разнообразие, разлика в езикови, поведенчески и битови практики, което налага промяна в ролята и компетентностите на учителя. Настоящият проект предвижда редица дейности за създаване на модел на адекватна, подкрепяща среда за учениците с участието на всички специалисти и институции на територията на общината. Предвижда се участието на 7 педагози в европейски семинар за споделяне на опит относно изграждане на мултипрофесионални мрежи в училище. Крайна цел на проекта е създаването на адекватна, подкрепяща среда, осигуряваща оптимални условия за развитието на потенциала на всяко дете, чрез зачитане на неговата социална среда, работен ритъм, способности и чувствителност. Това ще стане чрез изграждане на работещ модел на добро взаймодействие между всички заинтересовани страни на територията на община Белене. Семинарът е избран във връзка с идентифицираните нужди и потребности на училището и общността. Участниците в мобилностите ще извършат предварителна теоретична, практическа, езикова и културна подготовка, съгласно индивидуалните им планове за действие. Подготовката включва извършване на проучвания, събиране на информация и подготвянето на презентации, които ще бъдат споделени с другите участници в европейския семинар. В резултат на обучението се очаква педагозите да придобият и подобрят следните компетентности: нови методи на преподаване, иновативни форми на организация на процесите обучение и учене, личностно развитие, езикови умения. Участието в семинара ще даде възможност за придобиване на знания, умения и нагласи за съвместна работа и тясно взаимодействие с всички фактори от обществената среда с оглед решаване проблемите на учениците в училищното ежедневие. Планира се след завръщането си педагозите да споделят придобития опит с колеги от училището, колеги от другите училища на територията на общината, институции, работещи с деца, родители и други заинтересовани страни, както и да внедрят придобития опит, приспособен към нашите условия. За мултиплициране на придобития опит се предвижда подготвянето и издаването на кратък Наръчник за работа на мултипрофесионалните екипи в българското училище. Наръчникът ще бъде разпространен сред други училища в страната. Електронен вариант ще бъде качен на сайта на училището. Разпространяването на резултатите от прилагането на опита в и извън ОУ „Васил Левски“ в дългосрочен план ще доведе до усъвършенстване на качеството на училищното образование и на процесите на формиране на личността на учениците. Училището ще се превърне в ново пространство за общуване и партниране между учители, специалисти, ученици, родители и общност.

2.Основни дейности:

1. Анкетно проучване сред учители, родители и ученици за проблемите и затрудненията, които срещат подрастващите в училищното си ежедневие и които им пречат за постигане на по-високи резултати и за активно участие в училищния живот;
2. Анализ на резултатите и групиране на причините;
3. Подбор на участниците в мобилностите ;
4. Езикова подготовка за участниците, които нямат необходимото ниво на владеене на работен език /немски или английски език/. Посещение на 8 месечен езиков курс;
5. Осъществяване на връзка с всички институции и организации на територията на общината, работещи с деца и ученици и имащи отношение към въпросите на образованието и възпитанието на подрастващите – ще се реализира в периода 15.01.2016г. – 15.03.2016г.;
6. Участие на 7 педагози в Европейски семинар на тема „Мултипрофесионални мрежи във Финландската училищна система“, организиран от „Forum Eltern und Schule“, който ще се проведе в Хелзинки, Финландия в периода 30.10.2016г. – 05.11.2016г.
7. Медийна кампания – периодични публикации на сайта на училището и в местния и регионален печат за дейностите и напредъка по проекта. Изготвяне на презентация от педагозите след завръщането им от семинара с цел запознаване цялата педагогическа колегия с финландския опит, споделяне на презентацията по интернет и други канали за разпространение.
8. Прилагане на придобития опит, съобразен със спецификата на българското училище – ще се реализира в периода 15.11.2016г. – 15.06.2017г. Включва пробиране на модела на мултипрофесионалните мрежи чрез създаването на мултипрофесионални екипи в ОУ „Васил Левски“ и документиране на тяхната работа, напредък и резултати. Краен продукт – подготовка и издаване на Кратък наръчник за работа на мултипрофесионалните екипи в българското училище;
9. Разпространение на резултатите – участие в педагогически форуми и други изяви с цел споделяне на придобития опит. Оказване на съдействие и подпомагане на образователни институции, които искат да приложат модела.

3. Резултати от проекта:

В резултат на работата по проекта се очаква учителите и служителите да
придобият следните компетентности: иновативни форми на организация на процесите обучение и учене, нови методи на преподаване, езикови умения, личностно развитие. Участието в семинара ще даде възможност за придобиване на знания, умения и нагласи за съвместна работа и тясно взаимодействие на педагозите с всички фактори от обществената среда с оглед решаване проблемите на учениците в училищното ежедневие, оказване на компетентна и ефективна помощ и подкрепа на ученици с увреждания и със СОП, ученици с поведенчески проблеми и ученици, произхождащи от различна социална среда и непълни семейства. Ще бъдат демонстрирани нови подходи за връзка със специалисти и родители, което ще подпомогне създаването на разбираща и подкрепяща среда. Тя ще съдейства за бързото адаптиране и включване в училищния живот на деца и родители. Пренасянето и разпространението на новите идеи, иновативни подходи и методи в нашето училище ще обогати образователната ни практика и ще съдейства за приближаване на образователната ни система към европейската.

12273143_1092534580780207_228615066_n12244053_1092535934113405_750105116_nSAM_4377