„Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“

 

 Умения за работа в платформата Тиймс – 2023/2024 г.

Сертификати за завършено обучение по дейност 2 на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  получиха днес всички първокласници. В рамките на 4 учебни часа под ръководството на г-жа Красимира Босилкова децата се запознаха с функционалностите на платформата Тиймс и придобиха начални умения за работа в случай на обучение от разстояние в електронна среда.  

 

 

 

 

 


 

 Сертификати от обучението за работа в електронната платформа Teams получиха днес ученици от ОУ „Васил Левски“. Обучението се реализира по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

 

 

 

 

 

 Започна изпълнението на нов проект на Министерството на образованието и науката „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът  ще продължи 35 месеца, а в него могат да участват всички държавни и общински училища.

      Целта на новия проект е осигуряване на равен достъп за ученици от всички образователни етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда от разстояние.

      С помощта на планирани обучения педагогическите специалисти ще придобиват цифрови умения и ще усвояват нови и иновативни методи за преподаване. Предвижда се и подпомагане на образователни медиатори, както и на родители на ученици за усвояване на умения за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи, което на свой ред ще подпомогне учениците в пълноценното им участие в обучението. В рамките на проекта ще бъдат закупувани и технически средства за ученици и учители.

       Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече за проекта можете да намерите на: https://www.mon.bg/bg/100925.

 


 Умения за работа в платформата Тиймс
     Умения за работа в платформата Тиймс и обучение от разстояние в електронна среда получиха първите две групи ученици от 2, 3 и 4 клас. Обученията се провеждат под ръководството на г-жа Диляна Карашева. В рамките на 4 учебни часа децата се запознаха с функционалностите на платформата Тиймс и усъвършенстваха уменията си за работа в електронна среда. Обученията продължават с нови 5 групи ученици. Предвидени са обучения и за родители, желаещи да усъвършенстват дигиталните си умения. Дейностите са по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.