Образователни услуги

Заявление за записване на ученик

Проверка на способностите

Признаване  на завършен клас от чужбина

Издаване на дубликат

Валидиране