Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в ОУ „Васил Левски“ гр. Белене утвърдени със Заповед № РД 15-225 от 12.09.2015г.